Statut

VIII. ročníku MFF T-film 2020

I. Úvod

Článek 1. Obecné
Mezinárodní filmový festival T-film (dále jen „festival“) je soutěžní filmový festival, jehož posláním je přispívat k ochraně fauny a flory, k trvale udržitelnému rozvoji, k zachování kulturních, přírodních a průmyslových památek.

Článek 1.2 Pořadatel
Organizátorem festivalu je zapsaný spolek Perseus se sídlem:
Moravská Ostrava
Chelčického 531/3,
Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00
Tel: +420 777 890 275
E-mail: patrik.produkce@t-film.cz

Další informace a kontakty lze nalézt na oficiálních webových stránkách www.t-film.cz.

Článek 1.3 Data festivalu
VIII. ročník Mezinárodního filmového festivalu T-film se uskuteční v národní kulturní památce Dolní oblast Vítkovice v Ostravě – Vítkovicích, v Klubu ART opavského Obecního domu a v Country Saloonu Ostrava-Nová Bělá v termínu 20. – 20. května 2020.

II. Program

Článek 2.1 Program festivalu
Program festivalu tvoří soutěžní a nesoutěžní projekce filmů, semináře, besedy s filmovými tvůrci, workshopy, interaktivní výstavy a další doprovodné akce.

Na festivalu T-film budou prezentovány filmy, dokumentární snímky a televizní pořady bez důrazu na počet – jeden tvůrce může do soutěže přihlásit i více filmů. Účast na jiných festivalech nebrání účasti na MFF T-film.

Obsah snímků odpovídá zaměření festivalu.

III. Pokyny k přihlášení

Článek 3.1 Osoba přihlašující film
Osoba, která přihlašuje film, potvrzuje, že od oprávněných zástupců filmu získala svolení k přihlášení snímku na Mezinárodní filmový festival T-film.

Článek 3.2 Výběrová komise a harmonogram projekcí
Filmy vybírá komise odborníků, která je poradním orgánem ředitele festivalu. Časové rozvržení programu včetně pořadí promítání filmů stanoví komise pod vedením ředitele festivalu.

Článek 3.3 Přijímané filmy a promítací formát
Do oficiálního programu festivalu mohou být zařazena pouze díla vyrobená po 1. lednu 2015. Formáty filmů přijímaných do oficiálního programu festivalu jsou upřesněny poté, co je film oficiálně přihlášen. Všechny filmy zařazené do programu festivalu jsou promítány s českými titulky nebo jsou dabovány.
• Stopáž je v rozmezí od cca 2´ do cca 100´,
• formát je MPEG2 PAL 720×576 (4:3/16:9) file type: video.mpg/vide­o.m2p, případně nosič DVD ve formátu PAL,
• min. 00:10“ trvající BLACK na videu před započetím filmu a min. 00:10“ trvající BLACK na videu po skončení filmu,
• počet: 2 kopie.
Pořadatel si vyhrazuje právo snímky neodpovídající zadaným parametrům vyřadit ze soutěže i z promítacího plánu.
• Podáním přihlášky dává přihlašovatel souhlas, aby pořadatel festivalu v rámci propagace zdarma poskytoval ukázky z přihlášených filmů jakékoliv televizní stanici v ČR, nebo je prezentoval na internetu. Tato ukázka nesmí přesáhnout délku tří minut. Přihlašovatel bere na vědomí, že filmy budou poskytnuty archívu Ministerstva životního prostředí.

Článek 3.4 Další požadované materiály
• Vlastní-li autor fotografie či další ilustrační materiály k soutěžnímu snímku (v elektronické podobě, nejlépe ve formátu jpg), zašle je spolu s nosičem. Tyto materiály mohou být použity k propagaci snímku v rámci festivalu v médiích a na webové stránce www.t-film.cz. Zasláním těchto materiálů poskytuje autor souhlas k použití v rámci prezentace MFF T-film.
• Ke každému přihlášenému filmu musí organizátor festivalu obdržet anotaci. Pokud nevyplní autor krátké představení snímku, jeho obsah a téma v internetové přihlášce, zašle ji spolu s nosičem. Anotace je velmi důležitá pro správnou prezentaci snímku na webových stránkách festivalu a v médiích.

Článek 3.5 Archivace promítacích kopií
Promítací kopie přihlášených filmů (nosiče DVD) a originály oceněných filmů zůstávají trvale v archivu festivalu. Originály neoceněných filmů se po skončení festivalu vracejí přihlašovatelům jen na jejich písemné vyžádání.

IV. Porota a ceny

Článek 4.1 Obecná pravidla
Vedení festivalu ustanoví v souladu se statutem hlavní porotu.

Členem poroty nemůže být autor nebo přihlašovatel soutěžního snímku.

Všichni členové poroty jsou zavázání k mlčenlivosti.

Rozhodnutí poroty je konečné.

Článek 4.2 Ceny
Hlavní porota uděluje tyto ceny:
• Hlavní cena Grand Prix
• Cena týmu Perseus
• Vítěz kategorie Zelená planeta
• Vítěz kategorie Člověk a společnost
• Vítěz kategorie Inspirace
• Cena mezinárodní poroty
• Čestná uznání poroty

Ceny budou předány na slavnostním zakončení festivalu dne . Hlavní porota má právo některou z cen neudělit.

V. Závěr

Článek 5.1
Účast na festivalu předpokládá souhlas s tímto Statutem.

Marcela Mrózková Heříková, ředitelka festivalu

Mezinárodní filmový festival T-film
www.t-film.cz

Rámcový harmonogram MFF T-film 2020
Téma VIII. ročníku festivalu: T jako Tajemství Talentu

5. 4. 2020 Uzávěrka přihlášek filmů
20. 5. 2020 Zahájení festivalu, Malý sál, Aula Gong, Dolní Vítkovice, Ostrava
20.-21. 5. 2020 Promítání v sálech Auly Gong, Ostrava, doprovodný program
20.-21. 5. 2020 Promítání v Klubu Art, Obecní dům, Opava, doprovodný program
21. 5. 2020 Slavnostní vyhlášení vítězných filmů, Malý sál, Aula Gong, Dolní Vítkovice, Ostrava
22. 5. 2020 Ozvěny festivalu aneb To nejlepší z roku 2020, Country Saloon Ostrava-Nová Bělá

Pořadatelé: Perseus
Hlavní partneři: Ostrava OZO Moravskoslezský kraj
Partneři: Ostravská univerzita Ostravské muzeum DPO Plant For the Planet National Geographic Fabex Deník Regionální Televize Modrá laguna